O nas

   Historia nasza zaczyna się w dniu 1 kwietnia  1948 roku, kiedy to grupa miejscowych myśliwych założyła Koło Łowieckie nr 11 w Lubiszynie i postanowiła je wpisać do Rejestru Stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym w Gorzowie. w okresie późniejszym Koło przyjęło nazwę KŁ „Szarak” w Lubiszynie.  Wśród członków założycieli byli ludzie różnych profesji, łączyła ich pasja myśliwska, umiłowanie tradycji. Pionierami koła, jego założycielami byli koledzy:

Wypych Władysław – pierwszy prezes koła

Kamiński Stanisław – pierwszy łowczy

Dębowski Stanisław – pierwszy skarbnik

Kowalczyk Franciszek – członek założyciel.

   W początkowym okresie koło liczyło kilkunastu członków i byli to oprócz wymienionych koledzy:

Karczewski Wiktor,

Kaźmierski – leśniczy z Lubiszyna,

Wesołowski – leśniczy z Marwic,

Fabiańczyk – kierownik gosp. rolnego

Jakubowski Mieczysław

Wagner Władysław – rzemieślnik

Rojewski Leon – leśniczy

Poczta Jan – leśniczy

Zabłocki Jan – kierownik kaflarni w Witnicy

   W pierwszym okresie do roku 1952, działalność koła ograniczała się do polowań na zwierzynę drobną na terenach polnych, dzierżawionych od gminnych Rad, na obszarze od Gorzowa aż pod Myślibórz. Od 1952 roku koło nasze wydzierżawiło dwa obwody leśne od Nadleśnictwa Wysoka i Mosina oraz jeden obwód polny w powiecie choszczeńskim, które utworzono zgodnie z dekretem z 1952 roku.

   Od tego czasu Koło zaczyna pozyskiwać zwierzynę grubą, chociaż gospodarka w obwodach leśnych nadal pozostaje w gestii Administracji Lasów państwowych. W ówczesnych warunkach pozyskanie zwierzyny odbywało się głównie na polowaniach zbiorowych jakże różnych od polowań dzisiejszych. Podstawowym środkiem transportu były zaprzęgi konne i furmanki a zimą sanie, używaną bronią – dubeltówki. Nie było mowy o indywidualnych polowaniach nocnych na dzika, ponieważ nikt nie posiadał broni z przyrządami optycznymi. Oczywiście w tych warunkach efekty polowań były nieporównywalne mniejsze od polowań dzisiejszych. Pozyskiwano zaledwie 30-40 dzików w sezonie, kilka jeleni, kilkadziesiąt saren i kilka sztuk zwierzyny drobnej – zajęcy, kuropatw. Urok tych polowań nie mija, a wspomnienia pięknych przygód i humoru, wypraw, wzbudza wśród dzisiejszych myśliwych podziw i uzasadnioną nutkę zazdrości.

   Czas jednak nieubłaganie idzie naprzód, zmieniają się warunki gospodarowania. Głównym zainteresowaniem członków koła jest zagospodarowanie obwodów leśnych przekazanych nam na mocy ustawy z 1973 roku. W planach pozyskania, zwierzyna drobna stanowi już tylko nieznaczną część. Wzrasta zainteresowanie zwierzyną grubą. Koło w tym czasie gospodarzy na trzech obwodach leśnych położonych w gminie Witnica i Lubiszyn o łącznej powierzchni 15,4 tys. ha, w tym 9,4 tyś. ha lasów, należycie prowadzona gospodarka łowiecka polegająca na ochronie łowisk, dokarmianiu zwierzyny, prawidłowej polityki odstrzałów powoduje systematyczny wzrost stanów zwierzyny grubej.

   W latach 90-tych na w/w obszarze pozyskujemy średnio 70szt. jeleni, 230 szt. dzików i 250 szt. saren. Wyniki te są podstawą ekonomiczną egzystencji koła, stawiają nas w czołówce województwa. Niestety przyroda nie daje nic za darmo. Wzrost ilościowy zwierzyny głównie dzików i jeleni powoduje ogromny przyrost szkód w uprawach rolnych, które od kilkunastu lat stanowią problem nr 1, z którym zmaga się koło. Pomimo wielu wysiłków organizacyjnych, dużych nakładów finansowych na ochronę pól, szkody są ciągle wyrządzane, a wartość ich w ostatnich latach przekracza kwotę 50.000 zł w skali roku, co stanowi połowę wydatków budżetowych koła. Sytuacja taka zmusza nas do sprzedaży części zwierzyny, przeznaczonej do odstrzału, myśliwym zagranicznym.

   W połowie lat 90-tych stan osobowy koła zbliżał się do 70 członków i kandydatów. Coraz trudniej było organizować prace społeczne, a wręcz niemożliwe wspólne spotkanie w kniei. Rozrywała się więź koleżeńska, pomimo wysiłków efektywność wspólnego działania była coraz mniejsza. Wobec narastających problemów, po szerokiej dyskusji postanowiliśmy w 1995  roku zgodnie dokonać podziału koła, w przekonaniu że w mniejszych grupach można działać lepiej, efektywniej.

   Wspomnieliśmy już wcześniej o członkach pierwszego Zarządu, założycielach koła. Po nich kolejno funkcję Prezesa pełnili koledzy: Kamiński Stanisław, Kowalczyk Franciszek przez ponad 20 lat, Makowski Jan, Kołodziński Zdzisław, Kempa Henryk.

Funkcje łowczego kolejno pełnili koledzy: Kamiński Stanisław, Poczt Jan, Przybył Sylwester, Dębski Adam.

Sekretarzem koła Krzyżanowski Jan.

   Wielu kolegów pełniło ponadto funkcje w Zarządzie Koła. Z uwagi jednak na częste zmiany nie sposób wszystkich wyliczyć . Członkowie naszego koła działali na różnych szczeblach naszego Związku.

   Obecnie gospodarujemy na dwóch obwodach leśnych dzierżawionych w Nadleśnictwie Bogdaniec o łacznej pow. 12,4 tyś. ha w tym 7,3 tyś. ha lasów. Aktualnie koło liczy 40 członków.